การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

> หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564(AGM) เป็นการล่วงหน้า

PDF 950 KB

> แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564

PDF 76 KB

> แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564

PDF 84 KB

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.