ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ  

ต่อลูกค้า

เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับโลก

ต่อพนักงาน

เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน โดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุล ระหว่างชีวิตการทำงาน

ต่อคู่ค้า

เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาว โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เราจะนํามาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

2. รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)

3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทมหาชน

4. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือในอาชีพ

5. พัฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคนและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้กําหนด “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมุ่งสู่การพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

ตำแหน่งในการแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บรกิารที่มีคุณภาพสูงขึ้น เวลาส่งมอบที่สั้นลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทมีและจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่  ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้

  1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย

บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิว PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์    และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทำให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการ รับคำาสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย

  1. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ

การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึงให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลงและต้นทุนที่ต่ำลง

  1. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี

เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดียิ่งผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ   และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

METCO มุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกําลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ>

เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน METCO ให้ความสําคัญต่อการทำงานร่วมกันกับแต่ละบริษัทในเครือ ของบริษัท  มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ในแต่ละประเทศ METCO จะส่งเสริมการแสดง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย กำหนดหน้าที่ของ METCO เองต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด จะท้าทายความสามารถในแขนงงานใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น โดยไม่ยึดติดแค่เฉพาะแขนงงานด้านการดำเนินธุรกิจ ที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น

<หน่วยงานผลิต>

เพื่อส่งเสริม - เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกําหนดเวลาส่งมอบ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง – เตรียมความพร้อมของระบบการผลิต ที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด เช่น แม่พิมพ์ - เพรส - เรซิ่น - กระบวนการติดตั้งแผ่นปริ้น
(PC board implementation process) - การพ่นสี - การประกอบ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

<หน่วยงานบริหาร>

ทบทวนกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออร์เดอร์ – การรับสินค้าเข้า - การผลิต - การส่งสินค้าออกไปจนถึง การชําระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือ ของบริษัท มูราโมโต้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อมุ่งสู่การปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้น การขยายผลการดำเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ

<หน่วยงานประกันคุณภาพ>

เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ในฐานะขององค์กรที่ต้องมีการควบคุมภายใน บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความสูญเปล่า (Muda) หมดไป มุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย – การผลิต – การดำเนินการ - การควบคุม ป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

 

ตัวชี้วัดผลประกอบการที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่าสำคัญต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน ต่อไปนี้เป็น KPI ที่ทั่วไปไม่ใช่ทางการเงินซึ่งบริษัทใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการ

2565
ตามจริง เป้าหมาย
1. ความพึงพอใจของลูกค้า 100% 100%
2. อุบัติเหตุ (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) 5 Case 0 Case
3. ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี (ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน) 5 Hours 6 Hours
4. การคัดแยกขยะ 97.30% 100%
5. ระบบบำบัดน้ำเสีย 100% 100%
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.