นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

            บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการักษาสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กัน

            บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การปกป้อง/ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังได้การรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

             นอกจากนั้นบริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม/โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเป็น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมสีเขียวร่วมกันภายในบริษัท และจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) ตั้งแต่ปี 2559 และการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2558 และได้การรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

             และในปี 2566 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทวนสอบ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

          1.) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียงรบกวน
                        บริษัทได้มีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงรบกวนไม่ให้เกินค่ามาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                         – การติดตั้งระบบการกรองอากาศ เพื่อดักจับมลพิษที่เป็นอันตรายก่อนจะปล่อยออกปล่องระบายอากาศ ซึ่งสามารถกำจัดอนุภาค ก๊าซพิษ และสารอันตรายอื่น ๆ ออกจากโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                         – การจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร รวมถึงการควบคุมรถรับส่งพนักงานและรถขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง มลพิษอากาศ และเสียงรบกวนอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนรอบ ๆ โรงงาน
                         – การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปปีละ 2 ครั้ง และเสียงรบกวนปีละ 1 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

  หน่วย 2566 2565 2564
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 100% (มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด) ร้อยละ 100 100 100
ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 100% (มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด) ร้อยละ 100 100 100

            นอกจากนั้นบริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงจากผลกระทบจากการหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีหรือจากการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานดังนี้

รายละเอียด หน่วย 2566 2565 2564
อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่สำคัญต้องเป็นศูนย์ (การหกรั่วไหลของน้ำมัน หรือสารเคมี หรือของเสียประเภทของเหลวบริเวณภายนอกอาคาร) ครั้ง 2 3 0
ไม่มีข้อร้องเรียนภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม
(ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์)
ครั้ง 0 0 0
ไม่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการ
(การแจ้งเตือนเป็นศูนย์)
ครั้ง 0 0 0
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.