ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ  

ต่อลูกค้า
เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับโลก

ต่อพนักงาน
เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน โดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน

ต่อคู่ค้า
เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาว โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เราจะนํามาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น
เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุด
2. รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทมหาชน
4. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือในอาชีพ
5. พัฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคน และให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้กําหนด “วิสัยทัศน์” และ “พันธกิจ” เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมุ่งสู่การพัฒนาบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณา ทบทวน และติดตามดูแลวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทอยู่เสมอ

ตำแหน่งในการแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น เวลาส่งมอบที่สั้นลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้

1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย
บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสี และการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิวแผงวงจรไฟฟ้า การประกอบชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์ และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทําให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการรับคําสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย

2. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ
การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป บูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึงให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลงและต้นทุนที่ต่ำลง

3. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี
เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดียิ่งผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

เป้าหมายบริษัทในระยะยาว

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ
บริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกําลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว

หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ
เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสําคัญต่อการทํางานร่วมกันของบริษัทในเครือมูราโมโต้ บริษัทจะส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยกําหนดหน้าที่ของบริษัทต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือมูราโมโต้ บริษัทได้มีการติดต่อและประสานงานกับบริษัทในเครือมูราโมโต้อย่างใกล้ชิด และรับรองว่าแต่ละบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังจะดำเนินธุรกิจและตลาดใหม่ ๆ อย่างแข็งขันอีกด้วย

หน่วยงานผลิต
เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกําหนดเวลาส่งมอบ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของระบบการผลิตที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด

หน่วยงานบริหาร
บริษัททบทวนกระบวนการทํางานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออร์เดอร์ การสั่งวัตถุดิบ การรับสินค้าเข้า การผลิต การส่งออกสินค้าไปจนถึงการรับเงินและชําระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือมูราโมโต้เพื่อมุ่งสู่การ
ปรับกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้นการขยายผลการดําเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ

หน่วยงานประกันคุณภาพ
บริษัทต้องการให้มีการควบคุมภายในเพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทําให้ความสูญเปล่าหมดไป โดยมุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย การผลิต การดําเนินการ และการควบคุม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า

ตัวชี้วัดผลประกอบการที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ตัวชี้วัดผลประกอบการที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่าสําคัญต่อการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินซึ่งบริษัทใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการ

2566
ตามจริง เป้าหมาย
1. ความพึงพอใจของลูกค้า 100% 100%
2. อุบัติเหตุ (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) 2 กรณี 0 กรณี
3. ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี (ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน) 6 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
4. การคัดแยกขยะ 100% 100%
5. ระบบบำบัดน้ำเสีย 100% 100%
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.