ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ  

ต่อลูกค้า

เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับโลก

ต่อพนักงาน

เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน โดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับการทำให้เกิดผล

ต่อคู่ค้า

เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาว โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เราจะนำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

2. รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)

3. ปฏิบัตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทมหาชน

4. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือในอาชีพ

5. พัฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคนและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม

ตำแหน่งในการแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บรกิารที่มีคุณภาพสูงขึ้น เวลาส่งมอบที่สั้นลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทมีและจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่  ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้

  1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย

บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิว PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์    และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทำให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการ รับคำาสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย

  1. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ

การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำาเรจ็รูป ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึงให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลงและต้นทุนที่ต่ำลง

  1. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี

เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดียิ่งผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ   และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Strategy for success 2021)

METCO มุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกำาลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

<หน่วยงานขาย>

เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน METCO ให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท  มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ในแต่ละประเทศ METCO จะส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยกำหนดหน้าที่ของ METCO เองต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือบริษัทมูราโมโต้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน)”, ติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน)” อย่าง ใกล้ชิด จะท้าทายความสามารถในแขนงงานใหม่ๆอย่างกระตือรือร้นโดยไม่ยึดติดแค่เฉพาะแขนงงานด้านการดำเนินธุรกิจที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น

<หน่วยงานผลิต>

เพื่อส่งเสริม  -  เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ  ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง -เตรียมความพร้อมของระบบการผลิตที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด เช่น แม่พิมพ์-เพรส-เรซิ่น – กระบวนการติดตั้งแผ่นปริ๊นท์ (PC board implementation process) -การพ่นสี-การประกอบ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

<หน่วยงานดาเนินการ>

ทบทวนกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออร์เดอร์ -การรับสินค้าเข้า-การผลิต–การส่งสินค้าออกไปจนถึงการชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของ บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เพื่อมุ่งสู่การปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ

<หน่วยงานควบคุม>

เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่างๆ ในฐานะขององค์กรที่ต้องมีการควบคุมภายใน บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความสูญเปล่า (Muda) หมดไป มุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย-การผลิต-การดำเนินการ -การควบคุม ป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

การคาดการณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Forecast for 2021)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในภาพรวมทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง และส่งผลกระทบต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและภูมิภาคสำคัญเป็นอย่างมาก

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกในรอบปี 2021 จะตกอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง และจนกว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาไวรัส COVID-19 ออกมาใช้อย่างแพร่หลาย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่จะคอยขัดขวางการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างแน่นอน

ในอีกด้านหนึ่ง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาใช้วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ เช่น การทำงานที่บ้านหรือการทำงานทางไกล จึงส่งผลให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความต้องการนี้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีงบประมาณ 2020

เราคาดการณ์ว่าความต้องการนี้จะยังมีอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ 2021 อีกทั้งเศรษฐกิจโลกจะดำเนินต่อเนื่องไปร่วมกับไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าธุรกิจยานยนต์เองก็จะมีโอกาสฟื้นตัวด้วยเช่นกัน

หลังจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้ ดังนั้น เราจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการภายในบริษัท ลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการบริหารที่มั่นคง

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.