ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ  

ต่อลูกค้า

เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับโลก

ต่อพนักงาน

เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน โดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับการทำให้เกิดผล

ต่อคู่ค้า

เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาว โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เราจะนำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

2. รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)

3. ปฏิบัตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทมหาชน

4. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือในอาชีพ

5. พัฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคนและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม

ตำแหน่งในกำรแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บรกิารที่มีคุณภาพสูงขึ้น เวลาส่งมอบที่สั้นลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทมีและจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่  ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้

  1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย

บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิว PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์    และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทำให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการ รับคำาสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย

  1. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ

การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำาเรจ็รูป ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึงให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลงและต้นทุนที่ต่ำลง

  1. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี

เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดียิ่งผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ   และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

 

กลยุทธ์สู่ควำมสำเร็จของธุรกิจประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

METCO มุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกำาลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

<หน่วยงานขาย>

เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน METCO ให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)” ในแต่ละประเทศ METCO จะส่งเสรมิการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย กำหนดหน้าที่ของ METCO เองต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”, ติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มุราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)”อย่างใกล้ชิด จะท้าทายความสามารถในแขนงงานใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น โดยไม่ยึดติดแค่เฉพาะแขนงงานด้านการดำเนินธุรกิจ ที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น

<หน่วยงานผลิต>

เพื่อส่งเสริม - เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพสูงและมีปริมาณตามทื่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง - เตรียมความพร้อมของระบบการผลิต ที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด เช่น แม่พิมพ์ - เพรส - เรซิ่น - กระบวนการติดตั้งแผ่นปริ๊นท์ (PC board implementation process)- การพ่นสี – การประกอบ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

<หน่วยงานดาเนินการ>

ทบทวนกระบวนการทำางานแบบครบวงจรตั่งแต่การรับออร์เดอร์ - การรับสินค้าเข้า – การผลิต - การส่งสินค้าออกไปจนถึงการชำาระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือ ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)” เพื่อมุ่งสู่การปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้น การขยายผลการดำาเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ

<หน่วยงานควบคุม>

เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ในฐานะขององค์กรที่ต้องมีการควบคุมภายใน บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้นทำให้ความสูญเปล่า (Muda) หมดไป มุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย - การผลิต - การดำาเนินการ - การควบคุม ป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

กำรคำดกำรณ์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (Forecast for 2020)

ในปีงบประมาณ 2019 เศรษฐกิจโลกถดถอยลงอย่างมากจากความสับสนอันเนื่องจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีนและปัญหาการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงด้วยเช่นกัน สำหรับสถานการณ์ในป้จจุบัน ปีงบประมาณ 2020 ยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำให้สภาพแวดลอ้ม ทางการบริหารของบริษัทในปีงบประมาณ 2020 ก็ยังอยู่ในภาวะยากลำบากอยู่ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารเช่นนี้ บริษัทยังไม่สามารถขจัดความไม่ชัดเจนของแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจ Office Automation ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทออกไปได้บริษัทจะทุ่มเทในการใช้ทรัพยากรของบริษัทเสริมสร้างศักยภาพของระบบจัดการภายใน ทบทวนและลดต้นทุน รวมท้ังยกระดับ คุณภาพเพื่อให้สามารถฟันฝ่าและก้าวผ่านสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่ยากลำบากนี้ไปได้

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.