นโยบายความยั่งยืน

นโยบายความยั่งยืน

        กลุ่มบริษัทมูราโมโต้มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนและพัฒนากลุ่มบริษัทสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาบริหารของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสูด” ซึ่งบริษัทจะยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าทั้งหมดต่อไป
        ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการพัฒนากลุ่มบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ดำเนินการในเชิงรุกและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าขององค์กรโดยยึดตาม “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม “นโยบายสิ่งแวดล้อม” เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ”นโยบายสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดของทุกคน

1.) มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับสังคม
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างซื่อสัตย์ เช่น การแข่งขันที่ยุติธรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมรวมทั้งเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลของบริษัทให้แข็งแกร่ง

2.) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดของเสียและส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก

3.) เคารพสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากร
เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานะทางสังคม หรือความทุพพลภาพ และพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้พนักงานหลากหลายสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาระบบบุคลากรและระบบฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานเหล่านี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคลได้สูงสุด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่จะรับมือกับความท้าทายด้านนวัตกรรม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.