นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

  • หน้าแรก »
  • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

        บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพดีบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การตรวจสอบได้ จริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และจะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือวิธีปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

         หลักสำคัญ 6 ประการตามนโยบายดังต่อไปนี้ได้กำหนดขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมกัน

         1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
                      บริษัทให้ความสำคัญอันดับแรกต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นกลไกที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและระบบตรวจสอบในการควบคุมธุรกิจ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารตลอดจนป้องกันการกระทำที่ทุจริตและพฤติกรรมที่เสี่ยงภัยของผู้บริหาร
 
         2. วิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
                      บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและส่งเสริมให้เคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ความพิการทางกาย หรือสถานภาพการสมรส รวมทั้งยอมให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมือง แต่บริษัทไม่ยินยอมให้มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก และมีมาตรการป้องกันการทารุณกรรม การคุกคามทางเพศ และการบีบบังคับทางร่างกายและจิตใจ
 
         3. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
                      บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่สาธารณประโยชน์โดยสมัครใจ  
 
         4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้บริโภค
                      บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดีและให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดอย่างทันท่วงทีบริษัทส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุนความตระหนักรู้ระหว่างคู่ค้า โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้า และบริการที่ดีเช่นเดียวกัน และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย 
 
         5. วิธีดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
                      บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม และแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบนโดยมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าแบบยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
 
         6. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
                      บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาของสังคมที่ยั่งยืน
 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.