โครงการ METCO ร่วมสร้าง ทางเดินปลอดภัย ให้แก่ชุมชน (ชุมชนเกาะจวน)

โครงการ METCO ร่วมสร้าง ทางเดินปลอดภัย ให้แก่ชุมชน (ชุมชนเกาะจวน)

              บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมจึงดำเนินการสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทได้จัดตั้งโครงการ “METCO ร่วมสร้าง ทางเดินปลอดภัย ให้แก่ชุมชน” ณ ชุมชนเกาะจวน สืบเนื่องมาจากการสานเสวนากับตัวแทนชุมชน และพบว่าถนนที่ใช้ในการสัญจรชุมชนมีลักษณะขรุขระ มีน้ำท่วมขังและมีลักษณะแคบ โดยทางดังกล่าวยังใช้เป็นทางเดินเท้าร่วมกับทางรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ซึ่งส่งผลกระทบในด้านชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของคนในชุมชน ทางบริษัทจึงร่วมกับชุมชนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดตั้งโครงการขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สัญจรในชุมชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติภัยและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

             ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความสะดวกและปลอดภัยนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.