ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

        ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทจำแนกตามเพศสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน       หน่วย : บาท
รายการ เพศ 2566 2565 2564
เงินเดือนและค่าจ้าง หญิง 341,515,868 326,893,058 326,813,741
ชาย 156,467,258 151,530,585 155,299,699
รวม 497,983,126 478,423,643 482,113,440
อัตราส่วน
หญิง : ชาย
69% : 31% 68% : 32% 68% : 32%
เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
หญิง 8,104,942 7,961,074 8,138,132
ชาย 2,831,908 2,776,721 2,909,708
รวม 10,936,850 10,737,795 11,047,840
อัตราส่วน
หญิง : ชาย
74% : 26% 74% : 26% 74% : 26%
สวัสดิการอื่น และเงิน
สมทบประกันสังคม
หญิง 300,020,153 297,302,247 293,461,040
ชาย 128,467,035 126,503,413 129,141,413
รวม 428,487,188 423,805,660 422,602,453
อัตราส่วน
หญิง : ชาย
70% : 30% 70% : 30% 69% : 31%
รวมค่าตอบแทน หญิง 649,640,963 632,156,379 628,412,913
ชาย 287,766,201 280,810,719 287,350,820
รวม 937,407,164 912,967,098 915,763,733
อัตราส่วน
หญิง : ชาย
69% : 31% 69% : 31% 69% : 31%

 

  2566 2565 2564
การปรับค่าจ้างและเงินเดือนในอัตรามาตรฐาน (ร้อยละ) 3 3 2

        บริษัทถือเป็นนโยบายสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสําเร็จของการดําเนินงานพนักงานบางส่วนจะอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของบริษัทเสมอ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.