โครงการ METCO ร่วมสร้างโรงอาหารสะอาด ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวัดเสาธงนอก)

โครงการ METCO ร่วมสร้างโรงอาหารสะอาด ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวัดเสาธงนอก)

              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้การสอนมาเป็นแบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน นอกจากนี้ยังต้องงดกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น และมีการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 อย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้วนั้น

              ในปี 2565 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “โครงการ  METCO ร่วมสร้างโรงอาหารสะอาด ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยเป็นการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดเสาธงนอก พร้อมทั้งการปรับปรุงถังดักไขมันและรางระบายน้ำเสียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.