พนักงานทั้งหมด

พนักงานทั้งหมด

        บริษัทมีพนักงานจำนวน ณ วันที่ 30 กันยายน  ดังต่อไปนี้

จำแนกตามประเภท     หน่วย : คน
ประเภทพนักงาน 2566 2565 2564
พนักงานสำนักงาน 114 105 103
พนักงานโรงงาน 2,188 2,189 2,218
พนักงานญี่ปุ่น 36 39 36
รวม 2,338 2,333 2,357
จำแนกตามเพศ     หน่วย : คน
เพศ 2566 2565 2564
หญิง 1,785 1,788 1,813
ชาย 553 545 544
รวม 2,338 2,333 2,357
อัตราส่วน หญิง : ชาย 76% : 24% 77% : 23% 77% : 23%

ความหลากหลายทางเพศ
        อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย แยกประเภทตามระดับตำแหน่ง ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้

      หน่วย : ร้อยละ
ระดับตำแหน่ง 2566 2565 2564
ระดับปฏิบัติการ  76.35 : 23.65 76.64 : 23.36 76.92 : 23.08
ระดับหัวหน้างาน  94.98 : 5.02 94.90 : 5.10  95.29 : 4.71
ระดับบริหาร  64.43 : 35.57  65.36 : 34.64  65.48 : 34.52
รวมทุกระดับ 44.72 : 55.28 42.42 : 57.58 41.76 : 58.24

อัตราส่วนพนักงานชั่วคราว
        บริษัทไม่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.