การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

        นโยบายบริษัท คือ การรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความพยายามของตน การจ่ายค่าจ้างของบริษัท รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญ ที่บริษัทมอบให้กับลูกจ้าง เพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือน สำหรับกรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยหรือว่างงาน
        บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 16 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีการเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมั่นคง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและรักษาขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและทำงานกับบริษัทยาวนานขึ้น

        ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการสนับสนุนคนพิการมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การจัดงานให้เหมาะสมกับคนพิการ โดยคนพิการสามารถทำงานในถิ่นที่พำนัก ตามปณิธานสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนพิการ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่อยู่อาศัย
        โดยทางบริษัทให้การสนับสนุนกลุ่มผู้พิการในปี 2566 จำนวน 23 คน และแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
        1. ตามมาตรา 33 : บริษัทได้ดำเนินการรับผู้พิการเข้ามาเป็นพนักงานบริษัท จำนวน 4 คน
        2. ตามมาตรา 35 : บริษัทให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 19 คน

สำหรับโครงการสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านครอบครัว สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ประกันชีวิตกลุ่ม สิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย ลาคลอด เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําปี เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้แก่
เงินช่วยกรณีอุปสมบท
เงินช่วยกรณีคลอดบุตร
เงินช่วยกรณีแต่งงาน
เงินช่วยกรณีพนักงาน
เสียชีวิต
โรงอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก
กองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ครอบครัวพนักงาน
รถรับส่งพนักงาน
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เงินชดเชยกรณีพนักงานเสียชีวิต กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น
ค่ากะกลางคืน ห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพ
  กิจกรรมส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น
เบี้ยขยัน อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
   
ค่าอายุงาน เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)    
ค่าอาหาร อุปกรณ์ออกกําลังกาย    
ค่าครองชีพ      
รางวัลพนักงานทํางานครบ 15 ปี      
โครงการต่ออายุเกษียณพนักงาน      
โบนัสพิเศษ      
โครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด      

อัตราการลาออกของพนักงาน
       การลาออกของพนักงานโดยความสมัครใจจำแนกตามเพศสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้

พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจ 2566 2565 2564
เพศหญิง จำนวนคน 159 185 143
ร้อยละ 76.08% 74.00% 68.75%
เพศชาย จำนวนคน 50 65 65
ร้อยละ 23.92% 26.00% 31.25%
รวม จำนวนคน 209 250 208

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
        ไม่พบข้อพิพาท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.