การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

        คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทมีการนําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อนโยบายนี้ และมุ่งเป้าไปที่การทำให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่ต้นปี บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

หลักสูตรฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ
หลักสูตรแกนหลัก (การสื่อสาร) 37 222 1.7
หลักสูตรด้านภาวะผู้นำจิตวิทยา 220 1,464 11.0
หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิตยกระดับคุณภาพ 74 444 3.3
หลักสูตรด้านมาตรฐาน ISO/เครื่องมือหลักอื่น ๆ 459 4,860 36.5
หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 479 3,348 25.1
หลักสูตรทั่วไป (ปฐมนิเทศ ภาษาอังกฤษ องค์กรแห่งความสุข ฯลฯ) 954 2,977 22.4
รวมทั้งหมด 2,223 13,315 100.0
การพัฒนาพนักงาน 2566 2565 2564
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) 6 5 5
ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ และพัฒนาพนักงาน (บาท) 1,780,868 1,474,850 274,812
(โควิด-19)

        นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับพนักงานเกินกว่ามาตรการทางการเงินระยะสั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาพนักงานด้วยการยกระดับความรู้และศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการ เส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ในโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักสูตรเส้นทางอาชีพที่เป็นแบบฉบับในบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีชุดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงาน และยืนยันความถูกต้องของผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง กิจกรรมดังกล่าวจะนํามาซึ่งประโยชน์ทั้งกับพนักงานแต่ละคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาและยกระดับทั้งตนเองและบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถใหม่ ๆ อยู่เสมอ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.