ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

        บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานนั้น สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผลกระทบทางธุรกิจจากการหยุดการผลิตเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์และเยียวยาผู้เกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจริงจังในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมอาชีวอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดย
        1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนดด้านการจัดการสารอันตราย ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อกําหนดกฎหมายและพันธกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        3) กําจัดอันตรายและลดความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และจัดการ 5ส ในพื้นที่การทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสํารวจ ตรวจตราและแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับให้เกิดเป็นมาตรฐานขององค์กร โดยพนักงานจะได้รับการปกป้องจากความผิดและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงและโอกาส
        4) ส่งเสริมที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยจะดำเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมขององค์กร
        5) มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        6) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
        7) ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน
        8) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
        ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ และมีการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ที่บริษัทได้การรับรองและเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
        บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้ปฎิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเพื่อป้องกันอันตรายและสุขภาวะที่ดีของผู้ปฎิบัติงานโดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานดังนี้

  หน่วย 2566 2565 2564
จำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ชั่วโมง 5,756,252.33 5,790,211.98 5,807,613.15
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน คน 0 0 0
อุบัติเหตุหยุดงานน้อยกว่า 3 วัน ครั้ง 2 5 0
อุบัติเหตุหยุดงานมากกว่า 3 วัน ครั้ง 2 5 2
จำนวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป คน 4 6 2
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นศูนย์
(Injury Severity Rate : ISR) 
ร้อยละ 4.70 6.56 2.64
อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงานเป็นศูนย์ ร้อยละ 0 0 0

        จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท  ในปี 2566 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 โดยบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
        โดยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้พนักงานเสียชีวิต และอัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงานเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากมาตรการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.