ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

dsc_0614-s    ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำขวัญความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติและพัฒนาอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำหนดทิศทาง แนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาช่วงและภาครัฐ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทไม่ให้ก่อผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์การคัดแยกขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดสวัสดิการที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

    ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงได้ร่วมกำหนดแนวคิด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานต้องชัดเจน โปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Award) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลเป็นปีแรก และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในปี 2559 นี้ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ CSR –DIW Continuous และโครงการ Green Industry ระดับที่ 4  เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลในทุกมิติ

    บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงยั่งยืนตลอดไป

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.