โครงการ METCO ปันน้ำใจส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยให้น้อง (โรงเรียนวัดเสาธงนอก)

 โครงการ METCO ปันน้ำใจส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยให้น้อง (โรงเรียนวัดเสาธงนอก)

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลงทำให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นมาตรการที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยให้สอดคล้องตามมาตรการเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา ในปี 2566 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก จึงร่วมรับฟังข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของเด็กนักเรียน บริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการ “METCO  ปันน้ำใจส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ซึ่งเป็นการปรับปรุงห้องน้ำ และติดตั้งอ่างล่างมือให้กับทางโรงเรียนเพราะการที่มีสุขอนามัยที่ดีย่อมส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย

             โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีสุขภาวะสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข รวมถึงความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาด โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนพนักงานในการจัดทำโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.