METCO โครงการศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนละมูลรอดศิริ)

โครงการ “METCO การศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนละมูลรอดศิริ)”

   ในปี 2563 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน ณ โรงเรียนละมูลรอดศิริ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำโครงการกับนักเรียน ครู อาจารย์ทำได้ค่อนข้างยาก บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนเป็นการทำโครงการร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนและได้จัดตั้งโครงการ “ศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนละมูลรอดศิริให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดสำหรับชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน และการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 500 ก้อน รวมถึงการสอนวิธีการเพาะปลูก ดูแลรักษา และการจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนพนักงาน ชุมชน และโรงเรียนในการช่วยปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ มิถุนายน – สิงหาคม 2564

   โครงการดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทางชุมชนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.