METCO ช่วยน้องปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ด

โครงการ “METCO ช่วยน้องปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ด”

   จากผลการตอบรับที่ดีของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2563 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการสำหรับดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “METCO ช่วยน้องปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ด” โดยการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น การสนับสนุนก้อนเห็ดจำนวน 1,000 ก้อนสำหรับการเพาะปลูก และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ด ทั้งนี้ได้ความร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนพนักงานในการช่วยปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดสำหรับโรงเรียนวัดเสาธงนอก โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564

   โครงการดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดแล้ว ยังช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถลดรายจ่ายสำหรับจัดทำอาหารกลางวัน และยังเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับชุมชน และพนักงานบริษัทฯ นอกจากนั้นยังเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โรงเรียนและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.