การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

     นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรอิสระในค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เราตามทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีธุรกิจสามประเภท ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับสำนักงาน และธุรกิจชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่น ๆ เราสร้างระบบขึ้นเพื่อทำให้คำขอของลูกค้าเป็นจริงได้ทุกความต้องการ บริษัทได้สร้างห่วงโซ่คุณค่า เช่น การผลิตในเวลาเดียวกันแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านแผนงาน การออกแบบและการพัฒนา การทำสัญญาเพื่อการผลิตที่มีความหลากหลายสูงแต่ผลิตในปริมาณน้อย  ตลอดจนผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การขาย และบริการหลังการขาย จากนั้น เราจึงสามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าด้วยการแก้ปัญหา

1. การให้คำปรึกษา
กุญแจแห่งความสำเร็จคือการนำแนวคิดที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความไว้วางใจกันไปใช้ขยายผลในวงกว้าง และยกระดับแนวคิดเหล่านั้นขึ้นไปอีกขั้น เรารับฟังคำขอของลูกค้าอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะตรวจพบปัญหาที่แท้จริง จากนั้นเราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นพันธมิตรผู้อยู่เบื้องหลังที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม

2. การวางแผนและการพัฒนา
บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศร่วมมือกัน โดยแต่ละแห่งมีจุดแข็งเฉพาะทางของตนเอง เราจึงช่วยลูกค้าสร้างสรรค์แผนงานที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นศักยภาพ เรานำเสนอการผลิตในเวลาเดียวกันแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการออกแบบชิ้นส่วน การสร้างระบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษา

3. การจัดซื้อจัดหา
เราจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมที่สุดจากทั่วโลกให้แก่ลูกค้า บริษัทมีจุดแข็งด้านคุณภาพระดับญี่ปุ่นจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย ข้อมูลการติดต่อของกลุ่มเราจะขับเคลื่อนเครือข่ายด้านข้อมูลขั้นสูงและระบบการจัดซื้อส่วนประกอบ เพื่อให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

4. การผลิต
สายการผลิตของเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูง เครือข่ายโรงงานทั่วโลกของเราให้ความยืดหยุ่นในการผลิตในปริมาณมากหรือการผลิตที่มีความหลากหลายสูงแต่ผลิตในปริมาณน้อย และเรายังมีจุดแข็งในฐานะบริษัทการค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมในการจัดหาตามคำขอของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็น ในเวลาที่เหมาะสม

5. การขาย
จากการขายให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเวลา 36 ปี บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความครอบคลุม ช่องทางการขายที่หลากหลายของเราขยายไปยังผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก ผู้ผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของญี่ปุ่น เช่น Canon, SONY, Panasonic และนอกเหนือจากช่องทางการขายของเราแล้ว เรายังมีการตั้งค่าระบบการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยทำการตลาดด้วยวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละสถานการณ์อีกด้วย

6. การซ่อมแซมและบริการหลังการขาย
บริษัทตอบสนองความต้องการหลังการขายของลูกค้าในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เมนูการบริการของเราประกอบด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่ง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมหลังจากมาถึง การสนับสนุนที่หลากหลายดังกล่าวจึงช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง
ลูกค้า/ผู้บริโภค มาตรฐาน คุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ
การปฏิสัมพันธ์ การรับข้อเสนอแนะ และการนำผล
สำรวจมาปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการ
วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การตรวจสอบ การคัดเลือกวัตถุดิบ/แหล่งที่มาของ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย
ราคาที่มีความเหมาะสม นำผลการวิจัยทางการตลาดด้านวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาใช้เพื่อส่งมอบสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลไปทบทวน
การบริหารโปรแกรมส่งเสริมการขาย และราคาขายอย่างสม่ำเสมอ
การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การตอบสนองต่อความผิดพลาดของการให้บริการ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาจนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการจัดการ

การบริหารจัดการภายใต้หลักคิดของ 3Rs ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ
และรีไซเคิล

นักลงทุน ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รายไตรมาส
การคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาลในแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงาน
การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและทางอีเมลอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤติที่ดี

ความโปร่งใสของข้อมูลทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามกำหนดเวลา

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 
พนักงาน การปรับขึ้นค่าจ้าง จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเสริมทักษะ
หน้าที่การงานที่มั่นคงและก้าวหน้า การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ เช่น การประชุมในเรื่องสวัสดิการร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม นโยบาย และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ให้เข้าถึงพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
อาชีพการงานที่มั่นคง บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
การเคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน

มีอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านสื่อการสอนออนไลน์

การกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน และดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งติดตามประเด็น

ผู้จัดหาวัตถุดิบ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จัดประชุมคู่ค้าประจำปีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า รับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อนำมาพัฒนาการปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน
ข้อตกลงทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดหลักการวิธีปฏิบัติ โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่ค้าอยู่บนพื้นฐานภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว การสื่อสารแผนธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเติบโตของธุรกิจ พัฒนาการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ความสัมพันธ์อันดี การสนับสนุนแบ่งปันองค์ความรู้และพัฒนาร่วมกัน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้คู่ค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และการประชุมคู่ค้าประจำปี ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานเรื่องมาตรการต่อต้านทุจริต
ชุมชนและสังคม การสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจ้างงาน การจัดซื้อวัตถุดิบและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การมีสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน ในการส่งเสริมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางถึงเล็กให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน  

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.