ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

การจัดการพลังงาน

        การผสมผสานพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
               บริษัทคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตั้งเป้าหมายภายในขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าสัมบูรณ์โดยเทียบกับยอดขาย และมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้า เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น การติดตั้ง VSD มอเตอร์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายในได้ถึงร้อยละ 1.22 และบริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า จึงมีนโยบายที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 100% โดยมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของโรงงานแห่งที่ 3 และซื้อเครดิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ให้ครอบคลุมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งบริษัท

   หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์   กิโลวัตต์-ชั่วโมง 2,804,941 0 0
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเครดิตพลังงานหมุนเวียน กิโลวัตต์-ชั่วโมง 42,026,000 0 0
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม   กิโลวัตต์-ชั่วโมง 44,830,941 46,550,000 44,392,000
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ร้อยละ  6.67 0 0
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสัมบูรณ์   กิโลวัตต์-ชั่วโมง
 ต่อล้านบาท
2,890.62 2,926.46 2,958.18
เป้าหมายของการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสัมบูรณ์ลดลงร้อยละ 1 ร้อยละ  1.22 1.07  –
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม บาท 204,399,551 173,895,665 154,353,099
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ร้อยละ  100 0 0
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.