การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ

        บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้น้ำ ลดการ สูญเสียน้ำ ลดการปนเปื้อนทางน้ำ รวมถึงการหาแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการปนเปื้อนทางด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน
        การใช้น้ำของบริษัทใช้สำหรับระบบสาธารณูปโภคและโรงอาหารเป็นหลัก สำหรับการใช้น้ำในกระบวนการผลิตนั้นถือว่ามีปริมาณน้อย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำ การควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงานและการนำน้ำมาใช้ในระบบหมุนเวียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณน้ำเสีย
        บริษัทมีการจัดการมลพิษทางน้ำด้วยระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพทำให้คุณภาพน้ำทิ้งปล่อยออกนอกโรงงานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด โดยกระบวนการบำบัดของบริษัทประกอบไปด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment Process) และกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ(Biological Treatment Process) และมีบุคลากรเฉพาะควบคุมดูแล นอกจากนี้บริษัทได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO/IEC 17025 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

   หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง 1% เทียบกับปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.61 0.39
การควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (Barrel, Activated sludge) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานของระบบเป็นปกติ 100% ร้อยละ 100 100 99.81
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ระบายออกนอกโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 100% (มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)  ร้อยละ 100 100 100
ปริมาณน้ำในระบบหมุนเวียนลดลง 1% จากปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด ร้อยละ  3.44 1.98

        บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด 279,644 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้น้ำลดลงจากปี 2565 จำนวน 7,482 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.61 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบท่อเพื่อป้องกันรั่วไหลตามข้อต่อ วาล์ว ท่อ หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดรวมถึงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและการติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ
        บริษัทมีค่าใช้จ่ายน้ำประปาทั้งหมด 4,468,605 บาท ซึ่งลดลง 119,412 บาท จากปี 2565 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.60 และมีการใช้น้ำในระบบหมุนเวียนในระบบ Chiller’s drainage water circulation system ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ METCO2 จำนวน 9,613 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.44 จากปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด

   หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณการใช้น้ำรวม ลูกบาศก์เมตร 279,644 287,126 288,248
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม บาท 4,468,605 4,588,017 4,546,804
ปริมาณน้ำในระบบหมุนเวียนรวม ลูกบาศก์เมตร 9,613 5,676 6,367
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.