การจัดการขยะและของเสีย

การจัดการขยะและของเสีย

        บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียอุุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างคุ้มค่าถึงที่สุดโดยดำเนินการตามหลัก 3Rs (Reuse, Reduce & Recycle) ในการใช้ประโยชน์ของของเสียอย่างคุ้มค่าทั้งในพื้นที่สำนักงานและกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการของเสียภายนอกบริษัทที่พิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบำบัด/กำจัดน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการนำของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero waste to Landfill) ควบคู่ไปกับเป้าหมายการจัดการของเสียโดยการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ต่อ 100% ที่ไม่ใช่การกำจัดของเสียด้วยวิธีการเผาที่ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Incineration without Energy Recovery) หรือการจำกัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อตามแนวทางที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
        บริษัทได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดโดยได้มอบหมายให้ผู้รับกำจัดภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินการในการกำจัดของเสีย และจัดทำรายงานปริมาณของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียได้รับการจัดการตามที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

รายละเอียด  หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมรวม กิโลกรัม 5,438,604.74 6,381,310.93 7,526,990.75
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ (Reuse, Recycle) กิโลกรัม 5,390,284.74 6,273,406.93 7,283,250.75
ร้อยละ 99.11 98.31 96.76
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกำจัดโดยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือ นำไปฝังกลบ กิโลกรัม 48,320.00 107,904.00 243,740.00
ร้อยละ 0.89 1.69 3.24

หมายเหตุ : การจัดการของเสียโดยวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ (Reuse, Recycle) เช่น คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ, ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน, ทำเชื้อเพลิงผสม เป็นต้น

ผลการดำเนินงานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
        ในปี 2566 ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 804,163.19 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.01 และปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 138,543.00 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.67

รายละเอียด  หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายรวม กิโลกรัม 4,937,775.74 5,741,938.93 7,046,881.75
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายรวม กิโลกรัม 500,829.00 639,372.00 480,109.00

ปริมาณและสัดส่วนของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse), รีไซเคิล (Recycle)
        ในปี 2566 ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำ (Reuse), รีไซเคิล (Recycle) เป็นจำนวน 4,910,810.74 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด และมีปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย สามารถนำไปใช้ซ้ำ (Reuse), รีไซเคิล (Recycle) เป็นจำนวน 479,474.00 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด

รายละเอียด  หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse),
รีไซเคิล (Recycle)
กิโลกรัม 4,910,810.74 5,704,634.93 6,975,501.75
ร้อยละ 99.45 99.35 98.99
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse),
รีไซเคิล (Recycle)
กิโลกรัม 479,474.00 568,772.00 307,749.00
ร้อยละ 95.74 88.96 64.1

ปริมาณและสัดส่วนของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบ
        ในปี 2566 ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ เป็นจำนวน 26,965 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด และปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่นำไปฝังกลบ เป็นจำนวน 21,355 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด

รายละเอียด  หน่วย 2566 2565 2564
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายที่นำไปที่นำไปฝังกลบ กิโลกรัม 26,965.00 37,304.00 71,380.00
ร้อยละ 0.55 0.65 1.01
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่นำไปที่นำไปฝังกลบ กิโลกรัม 21,355.00 70,600.00 88,115.00
ร้อยละ 4.26 11.04 18.35
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.