การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

        บริษัทมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 42% ภายในปี 2573 โดยเปรียบเทียบจากปีฐาน 2564 หรือคิดเป็น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 4.7% ต่อปี โดยคิดเทียบจากปีฐาน 2564 ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันของรถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถไฟฟ้า และการซื้อพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2566 2565 2564
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง Scope 1 768 896 1,000
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน Scope 2 0 23,271 22,192
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม Scope 1 และ 2 768 24,167 23,192
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 ลดลง 23.2% ลดลง 10.4%
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 ลดลง 100% เพิ่มขึ้น 4.9%
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ลดลง 96.9% เพิ่มขึ้น 4.2%
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ Scope 3 186,778

หมายเหตุ :  1. หน่วยของตัวเลขในตารางคือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
               2. ตัวเลขในตารางยังไม่ผ่านการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบจากภายนอก ซึ่งมีแผนในการทวนสอบข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
               3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน Scope 2 ในปีงบประมาณ 2566 มาจากใช้พลังงานสะอาด 100%
                  (จากโซล่าเซลล์ 1,323 (5.9%) และพลังงานหมุนเวียน 21,009 (94.1%))
               4. ข้อมูลผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2564

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.