ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง

        บริษัทมีการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ รถรับส่ง รถขนส่งสินค้า โรงอาหาร และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งมีการนำข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง ไปคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เชื้อเพลิง หรือพลังงานอื่นทดแทน

   หน่วย 2566 2565 2564
น้ำมันดีเซล     ลิตร 199,550.92 187,574.37 163,374.01
น้ำมันเบนซิน  ลิตร 27,479.66 72,266.06 76,367.15
ก๊าซหุงต้ม  กิโลกรัม 43,545.00 42,513.00 44,643.00

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.