METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

  • หน้าแรก »
  • »
  • METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

โครงการ “METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

  จากผลการตอบรับที่ดีของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการสำหรับดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงโรงเรือน การสนับสนุนก้อนเห็ดสำหรับการทดลองปลูก รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนพนักงานในการช่วยปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดสำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงนอก โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2563

  โครงการดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกเห็ดแล้ว ยังช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถลดรายจ่ายในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกลางวันและยังเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตดังกล่าวกับคนในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โรงเรียนและชุมชนด้วย

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.