METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

  • หน้าแรก »
  • »
  • METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

โครงการ “METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

  ในปี 2562 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกเมล่อน ณ โรงเรียนละมูลรอดศิริ และเพื่อเป็นการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องในปี 2563 จึงได้จัดตั้งโครงการ METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการขยายโรงเรือนเพาะเห็ด รวมทั้งการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนพนักงานในการช่วยปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2563

  โครงการดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทางโรงเรียนสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวัน และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนด้วย

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.