โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสวยเพื่อน้อง ด้วยมือพี่ๆ METCO

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสวยเพื่อน้อง ด้วยมือพี่ๆ METCO

โครงการ  “โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสวยเพื่อน้อง ด้วยมือพี่ๆ METCO”

      ในปี 2560 บริษัทได้สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง และทำให้พบว่า โรงเรียนวัดเสาธงธงนอก ขาดงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมดังกล่าว บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้ง “โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสวยเพื่อน้อง ด้วยมือพี่ๆ METCO” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน และครูอาจารย์ ให้มีห้องน้ำที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับชุมชนอีกด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.