โครงการชุมชนพืชผักสวนครัว

โครงการ  “โครงการชุมชนพืชผักสวนครัว”

      ปัจจุบัน พืชผักต่างๆ ที่ซื้อจากท้องตลาด ส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งก่อนนำไปปรุงอาหารจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดี แต่ก็ไม่สามารถชะล้างสารตกค้างออกได้ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ การสะสมสารเคมีในร่างกาย บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงได้จัดตั้ง “โครงการชุมชนพืชผักสวนครัว” ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ชุมชนเกาะจวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.