โครงการ METCO ใจอาสาร่วมพยาบาล

โครงการ  “โครงการ METCO ใจอาสาร่วมพยาบาล ”

      จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 จึงขยายการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง และทำให้พบว่า โรงเรียนละมูลรอดศิริ  จังหวัดสมุทรปราการ ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงห้องพยาบาล และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมดังกล่าว บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้ง “โครงการ METCO ใจอาสาร่วมพัฒนาห้องพยาบาล” ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนละมูลรอดศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และครูอาจารย์ได้มีห้องพยาบาลที่เหมาะสม สำหรับรองรับนักเรียน ครูอาจารย์เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับชุมชนที่ดีอีกด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.