โครงการ METCO ร่วมใจพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบพอเพียง

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ METCO ร่วมใจพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบพอเพียง

โครงการ  “โครงการ METCO ร่วมใจพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบพอเพียง

      ในปี 2560 คณะทำงานบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนละมูลรอดศิริ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากปี 2560 ทำให้พบว่าทางโรงเรียนมีงบประมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้สำหรับโครงการอาหารกลางวัน แต่อย่างไรก็ตามการปลูกพืชผักสวนครัวจำเป็นที่จะต้องมีระบบน้ำสำหรับการเกษตร

     ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบน้ำดังกล่าวจึงริเริ่ม “โครงการ METCO ร่วมใจพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบพอเพียง” ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชผักสวนครัวนี้นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันแล้ว นักเรียนยังได้บริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ หากผลผลิตมีมากยังสามารถขายให้กับชุมชนได้อีกด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.