โครงการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์

โครงการ  “โครงการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์”

    จากปี 2560 ที่ผ่าน บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนให้ชุมชนเกาะจวนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดร่ายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนั้น เพื่อการต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าวในปี 2562 จึงได้ริเริ่ม “โครงการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเพาะปลูกพืชแนวใหม่ให้นักเรียน ครูอาจารย์ กิจกรรมนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรแล้ว ทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

    การเพาะปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์นั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับชุมชนเมืองในการลดข้อจำกัดทางด้านพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนผลผลิตที่ได้ยังปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการสะสมสารเคมีในร่างกายสำหรับผู้บริโภคได้อีกด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.