โครงการ METCO ส่งเสริมยุวทูตน้อยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ METCO ส่งเสริมยุวทูตน้อยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ  “โครงการ METCO ส่งเสริมยุวทูตน้อยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”

    จากปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้โรงเรียนละมูลรอดศิริ เพื่อใช้สำหรับโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และครูอาจารย์ และเพื่อเป็นต่อยอดกิจกรรมดังกล่าว ในปี 2562 จึงได้ริเริ่ม “โครงการ METCO ส่งเสริมยุวทูตน้อยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเพาะปลูกเมล่อน และการจัดทำโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกให้กับทางโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ครูอาจารย์ ได้เรียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ (เมเล่อน) ผลผลิตบางส่วนได้นำไปเป็นอาหารกลางวัน และบางส่วนยังสามารถนำไปขายได้อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมีความคาดหวังว่าการสนับสนุนนี้จะทำให้ทางโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยลดรายจ่ายและเพื่มรายได้ให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.