หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

Notification Letter No.1 2022

 
PDF 9.9 MB

Manual e-AGM for Shareholder

 
PDF 1.39 MB

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 
PDF 164 KB

แบบฟอร์มส่งคำภามล่วงหน้า (e-AGM)

 
PDF 148 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

 
PDF 160 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

 
PDF 344 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

 
PDF 404 KB

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

 
PDF 100 KB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

PDF 1 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

PDF 1.2 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562

PDF 1.2 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

PDF 1.1MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

PDF 1.1MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

invitation-2559

PDF 5.3MB

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.