หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2567

 
PDF 1.58 MB

Manual e-AGM for Shareholder

 
PDF 1.39 MB

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 
PDF 152 KB

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า (e-AGM)

 
PDF 152 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

 
PDF 164 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

 
PDF 168 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

 
PDF 172 KB

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

 
PDF 144 KB

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2566

 
PDF 7.68 MB

Manual e-AGM for Shareholder

 
PDF 1.39 MB

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 
PDF 200 KB

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า (e-AGM)

 
PDF 176 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

 
PDF 188 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

 
PDF 448 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

 
PDF 500 KB

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

 
PDF 132 KB

Notification Letter No.1 2022

 
PDF 9.9 MB

Manual e-AGM for Shareholder

 
PDF 1.39 MB

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 
PDF 164 KB

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า (e-AGM)

 
PDF 148 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

 
PDF 160 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

 
PDF 344 KB

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

 
PDF 404 KB

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

 
PDF 100 KB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

PDF 1 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

PDF 1.2 MB

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.