จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ด้านแรงงาน (LABOR)
    บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นบริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงานต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

(1) การไม่บังคับใช้แรงงาน
    บริษัทจะไม่ใช้แรงงานใดๆที่เป็นการใช้แรงงานบังคับหรือด้วยความไม่สมัครใจ การใช้แรงงานเพื่อแลกกับการใช้หนี้หรือแบบมีข้อผูกมัด การใช้แรงงานเยี่ยงทาสและการใช้แรงงานนักโทษ พนักงานสามารถลาหยุดงานได้ตามเหตุจำเป็นอันสมควรภายใต้ข้อกำหนด กฎหมายและสัญญาข้อตกลง รวมทั้งพนักงานไม่จำเป็นต้องมอบเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงาน ให้กับบริษัท

(2) การไม่ใช้แรงงานเด็ก
    บริษัทจะไม่รับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ใช้แรงงานเด็ก เพื่อให้ได้อยู่ในระบบการศึกษาอย่างเต็มที่ ก่อนเข้ามาในระบบการจ้างงาน

(3) ชั่วโมงการทำงาน
    บริษัทจะกำหนดวันทำงานต่อสัปดาห์ไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และพนักงานจะได้รับวันหยุดอย่างน้อย 1 วันในทุกระยะ 7 วัน

(4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    บริษัทจะจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะอธิบายเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจน และแจกสลิปเงินเดือนให้ถูกต้องตรงเวลา

(5) การไม่กระทำทารุณหรือลวนลาม
    บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการคุกคามทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย การกระทำทารุณหรือกดขี่ทางเพศ การบังคับทางร่างกายและจิตใจ การตะโกนด่าทอหรือดูถูกเหยียดหยามในที่ทำงาน

(6) การไม่เลือกปฏิบัติ
    บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมของพนักงานรวมทั้งผู้สมัครงาน อันเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ พฤติกรรมทางเพศ ชาติพันธุ์มนุษย์ ความพิการทางร่างกาย การตั้งครรภ์ ศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือสถานภาพสมรส

(7) เสรีภาพในการสมาคม
    บริษัทตระหนักและเคารพต่อสิทธิของพนักงานในการใช้สิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวกันได้อย่างเสรี รวมถึงการเข้าร่วมหรือการเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ CP&H หรือองค์กร สมาคมใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานต้องมีอิสระในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องของสภาพการทำงานและการดำรงชีวิตโดยปราศจากการข่มขู่หรือลงโทษ

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HEALTH and SAFETY)
    บริษัทจะตระหนักว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ความถูกต้องในการผลิต และขวัญกำลังใจของพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

(1) ความปลอดภัย
    บริษัทจะดำเนินการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการออกแบบ หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ และหลักการบริหารจัดการ และจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย หากสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงดังกล่าวไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ พนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นๆจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

(2) การรองรับต่อเหตุฉุกเฉิน
    บริษัทจะจัดให้มีการบ่งชี้และประเมินสถานการณ์ แล้วดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

(3) การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
    บริษัทจะนำวิธีการหรือระบบมาใช้สำหรับการจัดการ การติดตาม การรายงานการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
     (a) ส่งเสริมให้พนักงานมีการแจ้งรายงาน
     (b) จำแนกประเภทและบันทึกการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในแต่ละกรณี
     (c) จัดให้มีการรักษาที่เหมาะสม
     (d) สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการแก้ไขปรับปรุง
     (e) อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการกลับเข้าไปทำงาน

(4) สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
    บริษัทจะดำเนินการบ่งชี้ ประเมินและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ชีวภาพและกายภาพ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมตามลักษณะของงานแต่ประเภทให้กับผู้ปฏิบัติงาน

(5) งานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์
    บริษัทจะดำเนินการบ่งชี้ ประเมินและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงกายของพนักงาน เช่น การยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก งานที่ต้องยืนทำหรือทำซ้ำๆกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งพนักงานจะได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานนั้นๆ

(6) อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
    บริษัทจะจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยไว้ที่เครื่องจักร เช่น ฝาครอบเพื่อป้องกันจุดอันตราย ระบบ Interlock รวมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

(7) โรงอาหาร
    บริษัทจะจัดเตรียม ดูแลรักษาและปรับปรุง ห้องน้ำ น้ำดื่ม อาหาร สถานสำหรับประกอบอาหารและจัดเก็บวัตถุดิบให้มีสภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

ด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL)
    บริษัทตระหนักว่าความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมคือสิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าระดับโลก ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทจะต้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

(1) การรับรองและรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
    บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และดำเนินการขออนุญาตหรือขอรับรองมาตรฐานที่จำเป็น รวมทั้งติดตามผลและรายงานอย่างต่อเนื่อง

(2) การป้องกันการก่อมลภาวะและการอนุรักษ์ทรัพยากร
    บริษัทจะส่งเสริมให้มีการป้องกันการก่อมลภาวะรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน การปรับแต่งกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา การใช้วัสดุหรือวัตถุดิบทดแทน การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำ

(3) สารเคมีและวัตถุอันตราย
    บริษัทจะดำเนินการบ่งชี้สารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาใช้ซ้ำและการทำลายทิ้งให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

(4) น้ำเสียและของเสีย
    บริษัทจะดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับน้ำเสียและของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท กระบวนการผลิตและการใช้สาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมก่อนนำไปบำบัด

(5) มลภาวะทางอากาศ
    บริษัทจะดำเนินการจำแนก เฝ้าระวัง ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ไอระเหย ละอองในอากาศ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อนุภาค สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน สิ่งที่เกิดจากเผาไหม้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

(6) ข้อกำหนดของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
    บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการนำกลับไปใช้ใหม่หรือการทำลายทิ้ง และข้อกำหนดการติดแสดง

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (BUSINESS ETHICS)
    เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและเพิ่มมูลค่าขององค์กร บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

(1) ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
    บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และไม่ยอมให้มีการทุจริต ขูดรีด ฉ้อโกงเกิดขึ้นภายในบริษัท หากพบผู้กระทำการดังกล่าว บริษัทจะลงโทษด้วยการให้ออกจากงานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(2) การไม่หาผลประโยชน์อันไม่เหมาะสม
    บริษัทจะไม่เสนอให้หรือรับสินบน การรับรองและอื่นๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์อันไม่เหมาะสม

(3) การเปิดเผยข้อมูล
    บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร สถานะทางการเงินและผลประกอบการตามข้อกำหนดกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

(4) ทรัพย์สินทางปัญญา
    บริษัทจะเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว และบริษัทจะระมัดระวังในการโอนย้ายหรือจัดการเทคโนโลยีหรือโนว์ฮาวทั้งของบริษัทและของบุคคลอื่น เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าว

(5) การซื้อขายหุ้นอย่างเป็นธรรม
    บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่นำข้อมูลภายในที่ได้จากการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อผลประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

(6) การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
    บริษัทจะให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดข้อกำหนดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมภายในองค์กร เพื่อป้องกันมิให้ถูกหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งหรือขัดขวางในการทำงาน

(7) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
    บริษัทจะมุ่งมั่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านทางกิจกรรมด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.