คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ในการทำงานดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับกิจการของบริษัท และ วิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล

3. พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็นแนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้งและรายงานผลการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.