สิทธิของผู้ถือหุ้น

3: สิทธิของผู้ถือหุ้น

    บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทและควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ

3-1: สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ

    บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้น)ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในปี 2566 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2566) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

  • ก่อนวันประชุม

    บริษัทเลือกและจัดสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทใช้ห้องที่มีอุปกรณ์ครบครันและสะดวกสบายสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บริษัทส่งจดหมายแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 21 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพอที่จะศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในจดหมายแจ้งประชุม บริษัทจะจัดทำจดหมายแจ้งประชุมทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

  • ในวันประชุม

    ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายรายการในวาระการประชุม จะมีการแจ้งองค์ประชุมให้ทราบอย่างชัดเจน กรรมการ 7 คนจากทั้งหมด 7 คน (100%) เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำด้วยความคาดหวังสูงว่าจะได้รับความเห็น คำตอบ ความคิดเห็นแย้ง และการอภิปรายจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง ประธานฯสามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมาย, กฎระเบียบ, และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดถูกรบกวนหรือแทรกแซงจากการใช้สิทธิ์ของเขา/ของเธอ ในฐานะผู้ถือหุ้น

  • หลังวันประชุม

    ได้มีการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกมติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุม และส่งรายงานการประชุมนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเหมาะสม

3-2: สิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ

    บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติดังต่อไปนี้

    3-2-1: สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิที่จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้น, สิทธิในการขาย, ซื้อ, โอนหุ้น หรือสิทธิในการตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น

   3-2-2: สิทธิที่จะได้รับการแจ้งผลการดำเนินงานและผลการเงินและนโยบายการบริหาร ฯลฯ จากบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

    3-2-3: สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

    3-2-4: สิทธิที่จะได้รับทางเลือกอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น

   3-2-5: สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น เงินปันผล การแต่งตั้งหรือการเลิกจ้างกรรมการบริหารของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทน ของกรรมการฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ฯลฯ

   3-2-6: สิทธิในการตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหาร เช่น ตรวจสอบหนังสือและบันทึกของบริษัท ผ่านเอกสารที่เป็นทางการของบริษัทที่นำออกสู่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

    3-2-7: สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือการทำให้ถูกต้องหากมีการละเมิดสิทธิของตน

    ในปี 2565 บริษัทไม่มีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้ขัดขวางหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ และไม่ได้เพิ่มหรือเปลี่ยนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.