การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “METCO” ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ขึ้น โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้งาน การเปิดเผย และรวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นต้น ซึ่งหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฯ สามารถดูได้ที่ METCO-PDPP-TH

และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล METCO จึงขอประกาศนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การยินยอมของผู้ใช้บริการ

            ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ METCO เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือ สื่อในรูปแบบใดๆ ของ METCO ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียน หรือ การตอบรับเป็นสมาชิก การซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อเสนอแนะและข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมโดย METCO ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

            กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยและ/หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศนโยบายฯ นี้ กรุณายุติการใช้งาน และ/หรือ งดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ METCO.

  • การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

            METCO เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการให้บริการและ/หรือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการขาย การวิจัยหรือสำรวจตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลต่อ METCO หรือในกลุ่มบริษัท หรือ บริษัทในเครือ หรือ ผู้ให้บริการ หรือ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของ METCO ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายตามที่ METCO กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้

  • คุ๊กกี้ (Cookie)

            METCO ได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ มาใช้เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของ METCO และ METCO อาจนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้มีความเหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ METCO เท่านั้น

            ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งมายัง METCO เพื่อขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมาที่

[ชื่อ] ESG Department Manager

[หมายเลขโทรศัพท์] (+66)2-338-1535 ต่อ 1460

[อีเมล] compliance@metco.co.th

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.