ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  • หน้าแรก »
  • »
  • ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8. ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8-1: ความเสี่ยงทางธุรกิจ

    บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด” โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทอื่น บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่กลยุทธสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา EQCD ที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า กึ่งสำเร็จ สินค้าสำเร็จ และชิ้นส่วนคุณภาพสูงและจึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ :

8-1-1:  ความเสี่ยงทางการผลิต

ปัจจัยความเสี่ยง
  ความเสี่ยงในการผลิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้าบกพร่องในกระบวนการผลิต แม้จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตาม บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตอะไหล่อย่างง่ายไปจนถึงการประกอบสินค้าที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูง ดังนั้นจึงควรกำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
   เพื่อรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการอะไหล่ชิ้นส่วนหลักและผู้จัดจำหน่ายอะไหล่อยู่เสมอ บริษัทฯมิเพียงแต่ประเมินคุณภาพเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ การจัดส่ง ราคาและความน่าเชื่อถือด้านอื่น ๆ ของผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินด้วย บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพกับผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพของสินค้า นอกจากนั้นในปีนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มทำงานทบทวนเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

8-1-2:  ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์

ปัจจัยความเสี่ยง
    ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค เช่น อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่บกพร่องที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนคุณลักษณะและแบบของสินค้าด้วยความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้นเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งออกแบบโดยลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯจึงความรับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบในขอบเขตที่ไม่มากเท่ากับที่ลูกค้ารับ

8-1-3:  ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง
    ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ อะไหล่ และสินค้าในช่วงที่เก็บรักษาในโกดังสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลัง ต่างๆ กันไป ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดตั้งระบบใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังให้ทันสมัยขึ้น

8-1-4:  ความเสี่ยงด้านเครดิต

ปัจจัยความเสี่ยง
    ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ขาดความสามารถในการชำระหนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ กำลังทำการตรวจสอบความสามาถในการชำระหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเป็นรายวันก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายกับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างรอบคอบในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและริเริ่มระบบควบคุมเครดิตใหม่ อันรวมไปถึงการตรวจสอบประวัติการชำระเงิน และเครดิตเรตติ้งของลูกค้า

8-1-5:  ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด

ปัจจัยความเสี่ยง
    ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ที่สินค้าที่ผลิตขึ้น อะไหล่ที่ซื้อมา และวัตถุดิบคงคลังจะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    นโยบายวัสดุคงคลังต่ำสุดซึ่งบริษัทฯได้นำมาใช้นั้นมีความจำ เป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆ และนำหน้าคู่แข่งในด้านคุณภาพและราคาอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบผ่านทางการทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทฯ และผู้จัดจำ หน่ายสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

8-1-6:  ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ปัจจัยความเสี่ยง
    ในฐานะผู้ให้บริการด้านการผลิต บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกันเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับลูกค้าเองด้วยเพราะการผลิตของบริษัทฯ จะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกันกับของลูกค้า ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ บริษัทฯ จึงน่าจะแข่งขันกับคู่แข่งของลูกค้าเช่นกัน บริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงจากการแข่งขันในลักษณะนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมได้ บริษัทควรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของตนดังนี้
    – มีวิธีการและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายในฐานะผู้ให้บริการด้านการผลิต ซึ่งรวมถึงการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิวบน PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การออกแบบเบ้าหล่อและแม่พิมพ์ การผลิตเบ้าหล่อและแม่พิมพ์ และการชุบผิวโลหะ
    – มีการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อของสายการผลิตที่หลากหลายของการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
    – ความร่วมมือข้ามสายงานที่ประสานงานกันอย่างดีผ่านอดีตและประสบการณ์ที่ครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะการผลิต แต่ยังรวมถึงการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ และการจัดการ

8-1-7:  ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง
    การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนี้ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอาจเผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรปจากการประสบประเด็นปัญหา Brexit ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นต้น ธุรกิจของบริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่แนวโน้มจะตกต่ำลง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    การพัฒนาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น บริษัทฯ จะเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ เช่น สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน หากสงครามการค้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกใดๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้ บริษัทฯ ควรดำเนินการที่เหมาะสมโดยไม่ให้เสียโอกาส ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้บริษัทฯ ควรรักษากระบวนการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดก่อนตัดสินใจ

8-1-8:  ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด

ปัจจัยความเสี่ยง     ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทอาจต้องโทษปรับหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และอาจทำลายความไว้วางใจของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    นับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 บริษัทได้ทำการปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการกำหนดระเบียบของบริษัทใหม่” โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ต่ออายุและกำหนดขึ้นใหม่มากกว่า 30 ฉบับ ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองคุณสมบัติระดับ 4 (ดีมาก”) ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (CGR) 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สองปีติดต่อกัน บริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

8-1-9:  ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด

ปัจจัยความเสี่ยง
    การทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น กำไร ค่าปรับ และชื่อเสียง การทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้ในกรณีที่บริษัทฯมีมาตรการและการควบคุมภายในที่เข้มงวดก็ตาม บริษัทฯ จึงควรใส่ใจและจัดการกับความเสี่ยงนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณองค์กร และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีโปรแกรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน อีกทั้งบริษัทยังให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจมีช่องทางการแจ้งเบาะแสได้หลายทาง
ในปี 2562 บริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลองตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำนักงานข้อตกลงแห่งประชาชาติโดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อต่อต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

8-2: ความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยี

ปัจจัยความเสี่ยง
    ในโลกแห่งธุรกิจสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ผู้บริโภคคาดหวังสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและต้องการเร็วขึ้นๆ เรื่อยๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    การผลิตชิ้นส่วนจะต้องดำ เนินต่อไปในขณะที่จะต้องปรับตัวเข้ากับกระบวนการที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จะต้องลงทุนในหลายๆ ด้านเพื่อนำหน้าคู่แข่ง อันรวมไปถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีสูงเครื่องวัด และการฝึกอบรมวิศวกร และคนงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงตามแผนธุรกิจระยะกลางนั้น บริษัทฯ จะทำการลงทุนและสำรองทุนไว้เพื่อการดังกล่าว เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการทำแม่พิมพ์โลหะของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าพิเศษในทรัพยากรเทคโนโลยีของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำ คัญที่จะรับประกันการสั่งซื้อมูลค่าสูงจากลูกค้าและรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ และบริษัทฯ ก็ได้ทำ การขยายโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานในเทคโนโลยีนี้

8-3: ความเสี่ยงด้านแรงงาน

ปัจจัยความเสี่ยง
    อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องพึ่งพาแรงงานเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ช่างเทคนิคและวิศวกร แต่ยังรวมถึงแรงงานในสายการผลิตด้วย ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ให้ความสำ คัญแก่พนักงานทุกระดับโดยการเสนอสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูง ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ ร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีชื่อว่า CP&H Kai (คณะกรรมการเพื่อความสร้างสรรค์ พลัง และความสามัคคี) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในปีที่ผ่านมา กฎระเบียบการทำ งานของคณะกรรมการนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยการเพิ่มความร่วมมือจากทางฝั่งพนักงานมากขึ้น ซึ่งการอภิปรายในคณะกรรมการชุดใหม่นี้ก่อให้เกิดการปรับแก้วิธีการปฏิบัติตนต่อพนักงานให้ดีขึ้นโดยทันที จากความสำ เร็จดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการชุดนี้ได้รับรางวัล Good Labor Relation Award ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้จากผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา

8-4: ความเสี่ยงด้านการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง
    เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าหลายรายการทั้งทางตรงและทางอ้อม และวัตถุดิบและอะไหล่หลายๆ รายการก็ไม่มีจำหน่ายในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้ามาโดยชำระเป็นเงินเป็นสกุลต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    ที่ผ่านมา บริษัทพยายามนำรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศไปใช้กับการชำระเงินในสกุลเงินเดียวกันเพื่อลดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้น บริษัทได้บริหารจัดการเพื่อลดยอดเงินสดที่เก็บไว้ในสกุลเงิน USD และ JPY ให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินซึ่งรวมถึงการทำสัญญาจองซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทได้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ภายในที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมดังกล่าว  ในด้านความเสี่ยงด้านทรัพยากรทางการเงิน บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางเงินทุนในระยะยาวและมั่นคงเพื่อการขยายกิจการ, การปรับโครงสร้างธุรกิจ, และการกระจายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในอนาคต

8-5: ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง
    บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการประหยัดพลังงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะก่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทดำเนินงานที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นเวลาหลายปี  ปีที่แล้ว บริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองภายใต้ระบบที่ปรับให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ในปี 2016 บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการไปถึงระดับ 4  ของมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และหลังจากนั้นก็ดำรงระดับนี้เรื่อยมา บริษัทได้กำหนดนโยบายภายในและดำเนินการตามแผนประจำปีด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงความปลอดภัย ด้วยระบบการรับรอง, คุณสมบัติเฉพาะ และแผนดังกล่าว บริษัทจึงดำเนินการปรับปรุงความยั่งยืนของบริษัทรวมถึงการควบคุมสารเคมีและการจัดการวัสดุของเสียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

8-6: ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

ปัจจัยความเสี่ยง
    บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ได้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเพื่อลดความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงน้ำท่วมลงเป็นอย่างมากในวันฝนตกหนักโดยการปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งรอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจขอการสนับสนุนจากโรงงานอื่นๆ ในเครือเดียวกันทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้โดยอ้างอิงตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.