การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

   คณะกรรมการบริษัทมีความกังวลถึงความขัดแย้งที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องเงินที่หาได้ของบริษัท ในเรื่องของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และให้ความมั่นใจว่า กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน ของบริษัทจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดการกับประเด็นนี้ นโยบายคือจะให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกรณีที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับคณะกรรมการบริษัท
   รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญและเป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการธุรกรรมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพื่อพิจารณา กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนใด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายการธุรกรรมดังกล่าวความขัดแย้งของผลประโยชน์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประเด็น ปัญหา ด้วยการดำเนินนโยบายนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจของบริษัทปราศจากการรบกวนและการบิดเบือนใดๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อยู่เสมอ

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วย บริษัทได้จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : นายอิจิโร่ นิชิมูระ
อีเมล : ir@metco.co.th
โทรศัพท์ : 02-518-1280
เว็บไซต์ : www.metco.co.th

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.