การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  • หน้าแรก »
  • »
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

6: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

6-1: ความขัดแย้งของผลประโยชน์

   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความขัดแย้งที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องเงินที่หาได้ของบริษัท ในเรื่องของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ปัญหานี้ได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์ม 56-1 เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และให้ความมั่นใจว่า กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน ของบริษัทจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดการกับประเด็นนี้ นโยบายคือจะให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกรณีที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับคณะกรรมการบริษัท
   รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญและเป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการธุรกรรมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพื่อพิจารณา กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนใดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายการธุรกรรมดังกล่าวความขัดแย้งของผลประโยชน์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประเด็น ปัญหา ด้วยการดำเนินนโยบายนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจของบริษัทปราศจากการรบกวนและการบิดเบือนใดๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อยู่เสมอ

6-2: งานนักลงทุนสัมพันธ์

   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วย
   บริษัทได้จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th), ir@metco.co.th ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลได้ที่โทร 02-338-1535 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น หัวข้อที่จะปรึกษาหารือระหว่างการประชุม ได้แก่ การกำกับดูแลธุรกิจ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่เราถือว่ามีความสำคัญ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.