รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

  1. นาย โยอิจิ  มูราโมโต้               
  2. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้            

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ลักษณะส่วนได้เสีย รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
1.  บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น)(บริษัทใหญ่) 1.   นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็นประธานกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น)
 – ถือหุ้นร้อยละ 1.46 ในบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น)
– บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 71.33) ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและพัฒนาการตลาดตลอดจนการช่วยเหลือทางการเงิน
2.   นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้  – เป็นกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) – บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นตัวแทนจำหน่ายและการตลาดของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบางกรณี
2.  บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด(สิงคโปร์) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.  นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด – บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) ถือหุ้น ในบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด 100%
3.  บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด  (ฟิลิปปินส์) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.  นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็นประธานกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด  – บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 %
4.  บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด (ไทย)  (บริษัทย่อย) 1.  นายโยอิจิ  มูราโมโต้   – เป็นกรรมการของบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด  – บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99
 –  บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วนเครื่องเสียงรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
5.  บริษัท  พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา(อินโดนีเซีย) จำกัด (อินโดนีเซีย) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.  นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้  – เป็นกรรมการ บริหารของบริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา (อินโดนีเซีย) จำกัด  – บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา(อินโดนีเซีย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 99.99%
6.  บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค (มาเลเซีย)  จำกัด (มาเลเซีย) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)  ไม่มี ไม่มี  – บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค (มาเลเซีย) จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์) โดยการถือหุ้น 100 %
7.  บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (สหรัฐอเมริกา) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.   นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทมูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด  – บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%
บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มบริษัทมูราโมโต้ในบางกรณี
8.  บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำกัด(สาธารณรัฐเชก) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.   นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็น Prokura ของบริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำกัด – บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 %
9.  บริษัท มูราโมโต้ แมนูเฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จำกัด ประเทศเม็กซิโก (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 1.   นายโยอิจิ  มูราโมโต้  – เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทมูราโมโต้   แมนูแฟคเจอร์ริ่ง   เม็กซิโก จำกัด  –  บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด โดยการถือหุ้น 90%

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

MIC

=

Muramoto Industry Co., Ltd.

MUI

=

Muramoto USA. Inc.

MTM

=

Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd.

MAP

=

Muramoto Asia Pte., Ltd.

MEI

=

P.T. Muramoto Elektronika Indonesia

SIMA

=

Sima Technology Co., Ltd.

MAPLE

=

Muramoto Audio-Visual Philippines Inc.

METCO

=

Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited.

MMM

=

Muramoto Manufacturing De Mexico

MME

=

Muramoto Manufacturing Europe S.R.O.

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.