การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • หน้าแรก »
 • »
 • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

5: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บุคคลหลายคนผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัททุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง การมีส่วนช่วยสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำให้มั่นใจว่า บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของลูกจ้างอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้เสียนี้รวมถึงเจ้าหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำที่สำนักงาน และลูกจ้าง ทุกคน มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จสูงสุดของบริษัท

5-1: พนักงาน

    นโยบายบริษัท คือการรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับความพยายามของตน การจ่ายค่าจ้างของบริษัทรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญที่บริษัทมอบให้กับลูกจ้างเพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนสำหรับกรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือว่างงาน

  บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 15 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีการเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมั่นคง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและรักษาขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและทำงานกับบริษัทยาวนานขึ้น

สำหรับโครงการสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสาธารณสุข

ด้านครอบครัว

สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียนอายุ

ประกันชีวิตกลุ่ม

สิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย ลาคลอด

เครื่องแบบพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยกรณีอุปสมบท เงินช่วยกรณีคลอดบุตร เงินช่วยกรณีแต่งงาน เงินช่วยกรณีพนักงานเสียชีวิต

โรงอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก

กองทุนประกันสังคม

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวพนักงาน

รถรับส่ง

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน

ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม

 

กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น

ค่ากะกลางคืน

ห้องพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

 

 

เบี้ยขยัน

อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

 

 

ค่าอายุงาน

เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)

 

 

ค่าอาหาร

อุปกรณ์ออกกำลังกาย

 

 

ค่าครองชีพ

 

 

 

รางวัลพนักงานทำงานครบ 15 ปี

 

 

 

โครงการต่ออายุเกษียณพนักงาน

 

 

 

โบนัสพิเศษ

 

 

 

5-1-1 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

      นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน และคุ้มครองลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต, ทรัพย์สิน, และกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้ :

5-1-2 : นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมอาชีวอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดด้านการจัดการสารอันตรายต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อกําหนด กฎหมายและพันธกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. กําจัดอันตรายและลดความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และจัดการ 5ส ในพื้นที่การทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสํารวจ ตรวจตราและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับให้เกิดเป็นมาตรฐานขององค์กร โดยพนักงานจะได้รับการปกป้องจากความผิดและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงและโอกาส
 4. ส่งเสริมที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยจะดำเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมขององค์กร
 5. มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการ และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน
 8. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

   เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้คําขวัญ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัย เสริมสร้างอาชีวอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม”

   บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO45001:2018) ในการปฏิบัติตามนโยบายและ การจัดการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นําแผนประจําปีสําหรับปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ เข้ามาปฏิบัติ เช่น

 • ทำให้ค่า IFR และ ISR ในแต่ละโรงงานต่ำกว่าสถิติที่เคยทำได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 • จัดให้พนักงานทุกคนที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพ 100% ตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

สถิติอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานในช่วง 3 ปีดังที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง เมื่อมีอุบัติเหตุและ/หรือโรคเกิดขึ้น จะรายงานเหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขที่จําเป็น

  2563 2564 2565
อุบัติเหตุเล็กน้อย (หยุดงานน้อยกว่า 3 วัน) 1 0 5
อุบัติเหตุ (หยุดงานมากกว่า 3 วัน) 1 2 5
อัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ISR) 0.91 2.64 6.65
โรคที่เกิดจากการทำงาน 0 0 0

5-1-3 : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

   คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทมีการนําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ศักยภาพของพนักงานโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อนโยบายนี้ และมุ่งเป้าไปที่การทำให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอด ปี 2565   บริษัทฯ ไม่สามารถจัดอบรมพนักงานได้เพียงพอ เนื่องจากป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 

สรุปโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับพนักงานในทุกแผนกดังนี้ :

หลักสูตรฝึกอบรม (หมวด)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

%

หลักสูตรแกนหลัก (การสื่อสาร)

25

150

1.6

หลักสูตรด้านภาวะผู้นำจิตวิทยา

187

1,122

11.9

หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิตยกระดับคุณภาพ

67

402

4.2

หลักสูตรมาตรฐาน ISO/เครื่องมือหลักอื่นๆ

243

2,472

26.1

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

371

2,429

25.7

หลักสูตรทั่วไป (ปฐมนิเทศ ภาษาอังกฤษ, องค์กรแห่งความสุข ฯลฯ)

998

2,889

30.5

รวมทั้งหมด

1,891

9,464

100.0

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับพนักงานเกินกว่ามาตรการทางการเงินระยะสั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาพนักงานด้วยการยกระดับความรู้และศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ในโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดหลักสูตรเส้นทางอาชีพที่เป็นแบบฉบับในบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีชุดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงานและยืนยันความถูกต้องของผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง กิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งกับพนักงานแต่ละคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาและยกระดับทั้งตนเองและบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถใหม่ ๆ อยู่เสมอ

5-2: สิทธิมนุษยชน

  บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส และอนุญาตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และดำเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย การทารุณทางเพศ, และข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ

5-3: ลูกค้า

    บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

5-4: คู่แข่งทางธุรกิจ

    บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยเจตนา ไม่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับจากคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง หรือบังคับให้ออกจากตลาด

5-5: คู่ค้าทางธุรกิจ

    เพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด บริษัทจะทำและรักษาสัญญาอย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความจงรักภักดีและไมตรีจิตต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ซึ่งกำหนดอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า บริษัทส่งเสริมให้การศึกษาและสนับสนุนความตระหนักรู้ในหมู่คู่ค้าทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่นี้ ฝ่ายจัดซื้อได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบขึ้นมาใหม่ บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

5-6: เจ้าหนี้

    บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในข้อตกลง และกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้และบรรลุผลประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอยู่เสมอ

5-7: การบริการและการพัฒนาชุมชน

    บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ

5-8: การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

    บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาของสังคมที่ยั่งยืน

5-9: การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

    เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดังนี้

    5-9-1:  บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ข้อมูลที่ใช้ในบริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    5-9-2:  บริษัทจะให้ความมั่นใจว่า กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
    5-9-3:  บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท
    5-9-4:  ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน การฝึกอบรม หรือการสอนพิเศษที่บริษัทให้กับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท
    5-9-5:  บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

5-10: นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

   คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึง ให้ความสำคัญต่อ และรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฏหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

    5-10-1:  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชั่น การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เช่น คนจากต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก
    5-10-2:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับของขวัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้จัดหา คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ทำการติดต่อที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
    5-10-3:  ไม่มีระบบอุปถัมภ์หรือผูกขาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
    5-10-4:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาขอหรือรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามจากพนักงานซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    5-10-5:  การจัดซื้อ/การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทที่มีความโปร่งใส ผ่านการตรวจสอบ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
    5-10-6:  ใบสั่งซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีการแยกย่อยเพื่อลดทอนจำนวนเงินให้ต่ำกว่าจำนวนที่จำกัดในการอนุมัติ
    5-10-7:  หากพนักงานคนใดสงสัยการกระทำใดที่อาจเป็นการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่น ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือช่องทางการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้
       – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – กรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – ประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – รองประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – ผู้ตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
       – กล่องแดงแจ้งเบาะแส ในแต่ละโรงงาน
    กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

    5-10-8:  บริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ และจำกัดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
    5-10-9:  หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานคอร์รัปชั่นหรือฉ้อฉล จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และดำเนินการตามกฏหมาย
    5-10-10:  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดใด หรือรับรู้แต่ไม่ดำเนินการตามนโยบาย จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด
    5-10-11:  การเพิกเฉยต่อนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ
    5-10-12:  แผนกตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนมีประสิทธิภาพ
    5-10-13:  กรณีที่มีข้อร้องเรียน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง
    5-10-14:  บริษัท ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้แก่พนักงาน

    การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลองตาม “แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต”ที่เผยแพร่โดยสำนักงานข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับการต่อต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต โดยคณะกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีเรื่องการบริหารความเสี่ยง (ดูสรุป ใน “ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีนี้) จากนั้น บริษัทจะจัดทำขั้นตอนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีพร้อมกับมาตรการต่อต้านการทุจริตเชิงปฏิบัติ บริษัทไม่พบประเด็นเกี่ยวข้องกับการทำผิดเกี่ยวขกับการทุจริตคอร์รัปชัน

    การฝึกอบรมและการสื่อสาร

    บริษัทจัดโปรแกรมการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน เช่น เข้าปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่และการมีส่วนร่วมในโปรแกรมหลักพื้นฐาน สำหรับพนักงานที่มีอยู่เดิม การฝึกอบรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเหล่านี้ครอบคลุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทและนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดในบริษัท พนักงานของบริษัทได้ผ่านการอบรมแล้วในอัตราร้อยละ 100

5-11: การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

    บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม หรือไม่ถูกต้องต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อกังวล รายงาน คำแนะนำและคำร้องเรียน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่ณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

สำหรับพนักงาน:
    1. หัวหน้าหน่วยของพนักงาน
    2. หัวหน้าและคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
    3. ประธานบริษัท รองประธานและกรรมการบริษัท: whistleblow@metco.co.th
    4. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
    5. กล่องแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
    1. อีเมล: whistleblow@metco.co.th
    2. เว็บไซต์: www.metco.co.th

    กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน

   เลขานุการของบริษัทจะรวบรวมและส่งคำร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามความเกี่ยวข้อง บริษัทมีนโยบายและกลไกในการเก็บรักษาข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจากการถูกไล่ออก ลดตำแหน่ง พักงาน ข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจะตอบกลับบุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม

    ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ผ่านช่องทาง whistleblowing

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.