ขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทใดที่ขัดผลประโยชน์กับบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายการเกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สมาชิกใดของคณะกรรมการบริษัทที่มีผลประโยชน์ในรายการเกี่ยวโยงกันจะแถลงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และงดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนใด ในการนี้เพื่ออนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะเดียวกันกับรายการของบุคคลภายนอก หากบริษัทต้องทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างอิสระว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญในรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในกระบวนการนั้น เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อที่ว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในแต่ละกรณี นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.