การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทเคารพและให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายเล็ก ถือหุ้นจำนวนมากหรือจำนวนน้อย เป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศ บุคคลหรือสถาบัน บริษัทให้พวกเขามีสิทธิเท่ากัน นโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท รวมถึงหลักการ “หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง”

ได้มีการเสนอให้เพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ ได้เปิดให้มีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดให้มีการเสนอโดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิ์ดังกล่าว

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

    บริษัทมีนโยบายและกลไกในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังนี้
     1). แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหุ้นและความเคลื่อนไหวของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบและข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     2). แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทให้ทราบถึงข้อห้ามในการเป็นหุ้นส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
     3). แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบว่าจะต้องไม่ขายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท
     4). กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทอย่างน้อย หนึ่งวันก่อนการซื้อขายหุ้นของบริษัทจริง
     5). ขอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยสถานการณ์ถือครองและการซื้อขายหุ้นของบริษัทและยืนยันสถานการณ์จริงกับบริษัทเป็นประจำทุกเดือนผ่านเลขานุการบริษัท
     6). กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงทุกคนต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

    ในปี 2566 ไม่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยบุคคลภายใน เช่น กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

  บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือมีรายการเกี่ยวโยงกันเป็นครั้งคราว ได้แก่ การซื้อหรือการขายสินค้าที่ผลิตวัตถุดิบหรือสินทรัพย์ถาวร รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ การจ่ายเงินปันผล และรายการอื่นๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ ราคาขายและซื้อเป็นไปตามอัตราปกติทางธุรกิจหรืออ้างอิงราคาตลาด รายการเกี่ยวโยงกันทั้งหมดในปี 2566 เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้วมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักความรอบคอบ ความสมเหตุสมผลเหตุผล ความยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า การคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

   ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทใดที่ขัดผลประโยชน์กับบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายการเกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สมาชิกใดของคณะกรรมการบริษัทที่มีผลประโยชน์ในรายการเกี่ยวโยงกันจะแถลงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและงดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนใด ในการนี้เพื่ออนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะเดียวกันกับรายการของบุคคลภายนอก หากบริษัทต้องทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างอิสระว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญในรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในกระบวนการนั้นเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อที่ว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในแต่ละกรณี นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

การควบคุมและตรวจติดตามรายการเกี่ยวโยงกัน

  สำหรับรายการปกติซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนดนโยบายการกำหนดราคาเพื่อให้แน่ใจว่าราคาซื้อและขายขึ้นอยู่กับราคาตลาดหรือเงื่อนไขการค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่ผิดปกติ กรรมการบริหารของบริษัทที่รับผิดชอบด้านการจัดการจะบริหารและควบคุมการทำรายการธุรกรรมด้วยความร่วมมือกับเลขานุการบริษัท เพื่อให้การทำรายการ เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานและหารือเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันโดยทั่วไปกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อช่วยป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูว่ามีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันนั้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.