การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  • หน้าแรก »
  • »
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

    บริษัทเคารพและให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายเล็ก ถือหุ้นจำนวนมากหรือจำนวนน้อย เป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศ บุคคลหรือสถาบัน บริษัทให้พวกเขามีสิทธิเท่ากัน นโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ของบริษัท รวมถึงหลักการ “หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง”

4-1: ได้มีการเสนอให้เพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

    บริษัทฯได้เปิดให้มีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ ล่วงหน้า โดยเปิดให้มีการเสนอโดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 แต่ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิ์ในการเสนอวาระดังกล่าว

4-2: การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

     บริษัทมีนโยบายและกลไกในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังนี้
      1) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหุ้นและความเคลื่อนไหวของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      2) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทให้ทราบถึงข้อห้ามในการเป็นหุ้นส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
      3) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบว่าจะต้องไม่ขายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท
      4) กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการซื้อขายหุ้นของบริษัทจริง
      5) ขอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยสถานะการถือครองและการซื้อขายหุ้นของบริษัทและยืนยันสถานการณ์จริงกับบริษัทเป็นประจำทุกเดือนผ่านเลขานุการบริษัท
      6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายบุคคลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2562 ไม่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยบุคคลภายใน เช่น กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4-3: การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4-3-1:  การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    Muramoto Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในอุตสาหกรรมนี้และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้น เราจึงตั้งใจที่จะให้มีการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆ บางอย่างจาก บริษัทแม่ และพัฒนาเทคนิคอื่นๆ ภายในบริษัทเองด้วย ช่างเทคนิคของเราได้รับมอบหมายให้ไปทำงานไปที่บริษัทแม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับการพัฒนา เช่นเดียวกับ ช่างเทคนิคที่ทำงานคู่กับช่างเทคนิคของเราที่บริษัทแม่ก็ได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่เรา เพื่อทำให้การถ่ายทอดเทคนิคการผลิตใหม่เป็นไปด้วยความราบรื่น
    บริษัทที่ถ่ายทอดเทคนิคและบริษัทที่รับการถ่ายทอดเทคนิคจะตกลงกันทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีราคาที่เทียบเท่ากับราคาตลาด และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

4-3-2:  ขั้นตอนการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ขั้นตอนในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มเป็นเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มมีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
    ดังนั้น การตัดสินใจซื้อหรือขายกับบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มเป็นเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมตามปกติกับคู่ค้ารายอื่นๆ การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดซื้อและการส่งเสริมการขาย เราไม่ได้กำหนดนโยบายเฉพาะที่ให้ต้องค้าขายผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดกับบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่ม

4-3-3:  การเฝ้าสังเกตการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทบทวนการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของเราเป็นประจำ และส่งรายงานให้กับคณะกรรมการบริหาร และไม่พบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย

4-3-4:  นโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการเฉพาะเพราะบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มมีการบริหารงานอย่างเป็นเอกเทศและมีอิสระที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง เรายินดีที่จะทำการค้ากับบริษัทใดๆ ในประเทศหรือต่างประเทศที่เสนอราคา คุณภาพ และเงื่อนไขที่ดีกว่า

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.